Haslum kirke, Bærum

tilbake til oversikt kirker
tilbake til 1.side

21.6.2015
endringer 7. mars 2021

Om jeg er liten eller stor,
så er det best for meg på jord
å høre Jesus til og gå den vei han vil
Det er det som gjør meg lykkelig
Haslum-kirk

Then some children were brought to Him so that He might lay
His hands on them and pray; and the disciples rebuked them.
But Jesus said, "Let the children alone, and do not hinder them
from coming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such
as these."
After laying His hands on them, He departed from there.
Matthew 19:13-15  Haslum_kirke
Tre kilometer opp fra Oslofjorden, på en slette øst for Kolsåsmassivet,
ligger Haslum kirke, en korsformet middelalderkirke oppført i hvitkalket
bruddstein.
Opprinnelig var dette en rektangulær langkirke med
smalere kor, men i løpet av middelalderen ble den utvidet med korsarmer
mot nord og syd. Over korsplanens midtpunkt sitter en slank åttekantet
takrytter med høy og spiss hjelm.

I 1853 gjennomgikk kirken omfattende ombygginger etter arkitekt P. H.
Holtermanns planer. Det ble da bygget nytt kor og sakristi av teglstein,
og korbuen, vinduene og portalene ble murt om.
Samtidig ble innredningen fornyet. Nytt våpenhus ble bygget i 1879.
Da gårdbruker Peter Øverland i 1924-27 bekostet istandsettelse av
kirken, var det arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen som sto for planene.
Iden anledning fikk kirken blant annet nytt alter og orgel, og plankegulvet
ble skiftet ut med tegl. I tillegg ble benkene fornyet, og korhimlingen ble
dekorert av Axel Revold, med Kristi himmelfart som motiv.
Takmaleriet over orgelgalleriet, med basunengler i skyene, er eldre.

http://www.kirkesok.no/kirker/Haslum-kirke


Den todelte altertavlen er laget i 1631. Hovedmotivet er
Jesu korsfestelse med Maria og Johannes ved korsets fot,
malt etter et stikk av Crispin de Passe.

I døpefonten av utskåret tre er delene av ulik alder.
På den øverste delen står årstallet 1736, mens barnefiguren,
som bærer fatet, ble laget i forbindelse med restaureringen
på 1920-tallet.
Døpefonten i Tanum kirke var forbilde for denne tilføyelsen.

Kilder:
Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker, Akershus II, Oslo 1969

http://www.kirkesok.no/kirker/Haslum-kirke

  Haslum_kirke


 Haslum
              kirke

 
Prekestol, tidlig renessanse. 4½ fag, hvorav ett nytt, bare innskriftfeltet
opprinnelig. I storfeltet fylling med knekket belistning, derover lister
pålagt i trekant, frisøyler på hjørnene. Frise med tannsnitt og innskrift:
[S]IC DEVS DILEXIT MVN/DVM VT FILIVM SVVM VNIGENIT/ VMDARET:
VT OMNIS QVI CREDIT/IN EVM NON PEREAT SED HABEAT VI
[TAM ÆTERNAM] (Det siste senere tilføyd ved maling.)
(Således har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, forat hver
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha det evige liv.)
Foten er usedvanlig kraftig utbuket og har hjørneknekter med masker.
Bunn og fotsøyle fra restaureringen. Staffering fra 1642. Overmalt under
rokokkoen, avdekket av Domenico Erdmann. Hovedfarve sort med listverk i
gull, grønt, dodenkop, grått m.m., innskrifter i gull. Fotpartiet har
marmorering i rødt. I storfeltene evangelistene.
Feltet med Markus mangler. Lukas og Matteus er livfullt, lett impresjonistisk
malt.
Nederst i 2 av fagene står et rødt våpen med monogram i sortkonturert gull,
henholdvis med «IA» og «ML» (sgpr. Isaach Abrahamsøn og Morten
Lauritzen Ugle, som var kirkeverge 1633-39). Under det tredje fag leses:
«Anno 1642».
På 2 av hjørnene leses initialene «IAS» og «MLS». Prekestolen fikk
«en Nye vindel trappe» av tre 1687, «saasom den der tilforn værende af Muur
Gandsche var nedfaldet».
Ved restaureringen 1927 ble et bruddstykke av en tavle fjernet fra prekestolen,
det bar flg. innskrift: «Dene taffle haffuer Erlig oc velact Mand Morten
Lauritzen paa Lysager oc hustru Anne Pedersdaatter forerret til Haselum
kirke Anno 1637».

http://www.norgeskirker.no/wiki/Haslum_kirke

Madonna, ant. fra midten av 1200-årene, bjerk, attributtet i høyre hånd
mangler. Likeledes mangler barnets hender. Skarpe foldekast i rikt fall.
Spisse sko. Farver på krittgrunn; spor av rødlig kamasjon, forgylt hår,
hodelin med rød innside, rød kjole og kappe. Barnet har blåfôret kjortel.
H. 114 cm. (UO.) Muligens er skulpturen identisk med den nevnte i
innberetning 1810; «et temelig vel conserveret Alter med et Mariæbilled
under en Tronhimmel hvorom stumper af Fryndser endnu findes.
Hun sidder med Barnet paa Armen. Arbeydet er plumpt men Billedet har
nok hatt en Stærk Forgyldning hvoraf Grunden endnu findes» (UB ms.).

http://www.norgeskirker.no/wiki/Haslum_kirke

  Haslum_kirke                              Haslum kirke
                              Madonna

  Haslum_kirke
Orgelet
a)† Oppsatt 1854.
b)† bygget av Olsen & Jørgensen 1899.
c). Forært av gbr. Peter Øverland 1925. Bygget av Walcker, Tyskland.
9 stemmer. Elektrisk. Såk. Oskalydorgel med Bachfløyte, Gamba og Dulcian
kopiert etter gamle orgler. (Opplysning ved organist Melvin Simonsen.)
Prospektet er sammenkomponert med galleriet og oppdelt med de lengste
piper under gavlbekroning på hver side.
Det lavere midtfelt har stilisert akantusmotiv og mandorla hvori
relieffskåret kvinne med harpe. Farver: rødbrunt, sort, grått og gull.

http://www.norgeskirker.no/wiki/Haslum_kirke

                  Haslum_kirke
 
Familien min
Dåp:
Arne Pederson Levre-eie 1826 (bror til tippoldefar)
Christine Martinsdatter 1864     (Martinsbarna er barna til bror av min tippoldefar)
Mathilde Martinsdatter 1872
Nicolai Martinson 1866
Agnes Martinsdatter 1868
Laura Nilsdatter 1843 (søsterdatter til min tippoldefar)

Konfirmasjon:
Birthe Pedersdatter Levre-eie 1939 (søster til min tippoldefar
Anton Arneson 1868 (brorsønn til min tippoldefar)

Ekteskap
Martin Pederson Levre-eie og Johanne Andersdatter Wøyen-eie 1842
(Martin er bror til min tippoldefar)
Nils Ingvoldson Sandvigen og Maren Pedersdatter Levre-eie 1856
(Maren er søster til min tippoldefar)


grete@emblemsvaag.no